Menu

Scoileanna

Gníomhaíochtaí Scoile

Is ann do Branar chun taithí ealaíon iontacha a chruthú do pháistí le go gcothófar iad féin agus a gcuid samhlaíochta. Is mian le Branar freastal ar ár lucht féachana, is cuma cá háit a bhfuil siad. Chuige sin, táimid tiomanta do shaothar ealaíon agus do thaithí amharclainne a chur ar fáil sa chomhthéacs scoile, mar aon lenár léirithe ionaid agus lenár saothar digiteach.

Muna mbíonn iontas thart ort ní féidir le hiontas a bheith ionat.

Bratach na nEalaíon

Céard é Bratach na nEalaíon?

Is togra uile-scoile é seo a dhéanann rannpháirtíocht ealaíne a chur chun cinn agus a chúiteamh. Roghnaítear 6 scoil chuile bhliain agus mar chuid den togra oibríonn ealaíontóir cónaithe le daltaí na scoileanna sin ar feadh tréimhse seachtaine. Is díol mórtais é do Branar a bheith ag obair i gcomhar le Acorn Life Group chun an togra seo a chur ar fáil go bliantúil.

An Clár
Léireoidh Bratach na nEalaíon éachtaí agus aidhmeanna na scoile maidir le stádas agus cur chun cinn na n-ealaíon. Beidh an bhratach ina comhartha soiléir de thiomantas na scoile rannpháirtíocht na ndaltaí sna healaíona a chinntiú, laistigh agus lasmuigh den seomra ranga.

Tá sé mar sprioc ag Bratach na nEalaíon:

Gníomhaíochtaí ealaíon d’ardchaighdeán atá ann sna scoileanna a aithint.

Tuiscint níos fearr ar ról na n-ealaíon sna scoileanna a chothú, a fhorbairt agus a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den churaclam.

Caidrimh oibre, atá tairbheach ar an dá thaobh, a spreagadh agus a chothú idir scoileanna agus ealaíontóirí áitiúla.

Cabhrú le scoileanna teagmháil a dhéanamh le heagraíochtaí agus ionaid ealaíon áitiúla.

Tuiscint níos grinne ar cad dó a sheasann cúrsaí ealaíon sna scoileanna a chothú.

An Bhratach a chur chun cinn mar shuaitheantas a spreagann scoileanna eile agus an pobal i gcoitinne chun páirt a ghlacadh i scéim na brataí agus sna healaíona go ginearálta.

Céimeanna i dtreo Bhratach na nEalaíon

Céim 1: Labhair leis an bhfoireann faoin iarratas ar Bhratach na nEalaíon

An bhfuil an fhoireann ar fad ag iarraidh páirt a ghlacadh sa chlár?

An bhfeileann na dátaí bhur bhféilire scoile?

Céim 2: Líon amach an t-iarratas

Tóg d’am ag líonadh na foirme. Ná déan dearmad gur leathanach faoi leith é ceist 6!

Is féidir iarratas a sheoladh sa phost nó ar líne.

An spriocdháta d’iarratais ná an 5 Aibreán ag 16.00

Céim 3: Torthaí

Gheobhaidh chuile scoil freagra ar ríomhphost faoin 12 Aibreán

Tabharfar dáta tosaithe do na scoileanna ar éirigh lena n-iarratais.

Céim 4: Ealaíontóir Cónaitheach

Caithfidh d’ealaíontóir cónaitheach seachtain sa scoil.

Deimhneofar an tseachtain leis an scoil roimh ré.

Céim 5: Freagraí na Scoile

Thar thréimhse 3 seachtaine déanfaidh an scoil machnamh cruthaitheach ar an saothar a chruthaigh an t-ealaíontóir leis an scoil.

Tá daltaí áirithe i ndiaidh filíocht a scríobh mar fhreagra ar an obair a rinne siad le físealaíontóir. Rinne daltaí eile dráma a chumadh tríd an scríbhneoireacht chruthaitheach, bunaithe ar théamaí na gceardlann drámaíochta.

Céim 6: Taispeántas agus Taifeadadh na bhFreagraí

D’fhéadfaí taispeántas ealaíne, físeán gearr, nó rud ar bith a dhéanamh!

Céim 7: Lá an Bhronnta

Tabharfaidh ionadaithe Branar agus Acorn Life cuairt ar do scoil chun Bratach na nEalaíon a bhronnadh. Labhróidh na daltaí faoina dtograí agus faoin bhfoghlaim chruthaitheach.

Bratach Dhigiteach na nEalaíon

Céard é Bratach Dhigiteach na nEalaíon?

Mar fhreagra ar an bpaindéim Covid-19 tháinig Branar agus Acorn Insurance le chéile chun Bratach na nEalaíon a chur in oiriúint mar eispéireas digiteach ealaíne do sheomraí ranga ar fud na hÉireann.

Tá 10 saincheardlann curtha le chéile ag ealaíontóirí Branar gur féidir le ranganna sóisir agus sinsir tabhairt fúthu ó chompord an tseomra ranga.

Gheobhaidh chuile rang:

Nasc chuig na físcheardlanna (5 do ranganna sóisir, 5 do ranganna sinsir)

Pacáiste Acmhainní Oideachais a théann le gach físcheardlann

Bratach gur féidir a phriontáil agus a chrochadh in bhur seomra ranga

Déan teagmháil le foireann Branar má tá breis eolais uait nó chun Bratach Dhigiteach na nEalaíon a chur in áirithe.

Rockin’ the Classroom

Seo Linn ag racáil!
In éagmais deiseanna do pháistí scoile seónna beo a fheicéail tháinig Branar le chéile leis an Linenhall Arts Centre, agus an Lime Tree Theatre chun tionscadal ceoil spreagúil nua a cruthú do leanaí Naíonáin Bheaga & Mhóra, Rang 1 & 2. Is tionscnamh ilardán é Rockin’ the Classroom a thugann ceol ó seó Branar Rockin’ Rhymes isteach sa seomra ranga.

Gheobhaidh gach rang:
CD don albam
Pacáiste Foghlama do mhúinteoirí
Nasc do Fhíseáin Rockin’ the Classroom
Póstaer Rockin’ Rhymes

Conas Racáil
Tugann Rockin’ the Classroom deis do pháistí agus do mhúinteoirí taitneamh a bhaint as amhráin an tseó agus iniúchadh a dhéanamh orthu, le foghlaim faoi dhéantús agus faoi dhomhan an cheoil. Táimid ag súil go spreagfaidh an togra seo páistí a gcuid rac ceoil féin a chumadh.

Mar gheall ar tacaíocht ón Linenhall Arts Centre, The Lime Tree Theatre, Oifig Ealaíon Comhairle Catharach na Gaillimhe, Oifig Ealaíon Comhairle Contae na Gaillimhe agus Chomhairle Ealaíon na hÉireann, tá an pacáiste ar fáil saor in aisce. Is gá do ranganna íocaíocht de €7.50 a thabhairt in aghaidh an phacáiste le haghaidh P&P. Moltar pacáiste amháin do gach seomra ranga. Is é an t-am seachadta ar orduithe ná suas le 7 lá oibre.

Más mian leat pacáiste Rockin’ the Classroom a cheannacht déan teagmháil le Branar ag info@branar.ie

Foireann Chruthaitheach
Stiúrthóir
Marc Mac Lochlainn
Stiúrthóir Ceoil
Miquel Barceló
Beochan
Maeve Clancy
Dearadh Feisteas
Elaine Mears
Taifeadadh agus Eagarthóireacht
Alice McDowell
Meascadh Ceoil agus Máistriú
Ed Kenehan
Léiritheoir Fuaime
Michael Chang
Innealtóir Taifeadta Stiúideo
Liam King
Innealtóir Taifeadta Beo
Keeva O’Shea
Grianghrafadóir
Anita Murphy
Léiritheoir Feidhmiúcháin
Joanne Beirne
Dearadh Grafach
Peter O’Toole
Léiritheoir Líne
Niamh Ní Fhlatharta
An Banna Ceoil:
Giotáir, Ukulele
Miquel Barceló
Guth
Helen Gregg
Veidhlín, Viola, Mandolin, Chimes, Méarchláir
Michael Chang
Olldord & Guth
Grace Kiely
Drumaí & Cnaguirlisí
Rickie O'Neill

Racáil sa Rang

Racáil sa Rang is a project which brings the music of Branar’s show Rockin’ Rhymes to life in classrooms across the country. We have added lively music and original beats to some of the best loved nursery rhymes performed by a brilliant 5-piece band.

We have added a new spin to some of the tunes and the words but not to worry you’ll recognise them.

Racáil sa Rang offers children and teachers the opportunity to enjoy and explore the songs, discover the world of music and learn about music-making. The project hopes to inspire children to create their own rock music and other creative projects inspired by this album.

Branar Drámaíóchta CGl is the sole rights owner of this music. Racáil sa Rang is commissioned by An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta.

Rácail sa Rang can be accessed free of charge below.

Production Credits
Director
Marc Mac Lochlainn
Musical Director
Miquel Barceló
Animation
Maeve Clancy
Costume Design
Elaine Mears
Irish Lyrics Writer
Grace Kiely
Musical Mixing and Mastering
Ed Kenehan
Audio Producer
Michael Chang
Studio Recording Engineer
Liam King
Live Recording Engineer
Keeva O’Shea
Production Photography
Anita Murphy
Executive Producer
Joanne Beirne
Graphic Design
Peter O’Toole
The Band:
Guitars, Ukulele
Miquel Barceló
Vocals
Helen Gregg
Violin, Viola, Mandolin, Chimes, Keyboard
Michael Chang
Double Bass & Vocals
Grace Kiely
Drums & Percussion
Rickie O'Neill
Scoileanna